Tingimused

E-poe www.modelsshop.eu  kaupade ostu-müügieeskirjad, müüja Hobby Models OÜ - reg. nr 12797146

1. Üldtingimused

1.1. Pärast ostja poolt kinnitamist (ostja loeb käesolevad eeskirjad läbi ja teeb väite „Olen modelsshop.eu eeskirju lugenud ja nendega nõus“ ees olevasse kasti linnukese) muutuvad käesolevad kaupade ostu-müügieeskirjad (edaspidi „eeskirjad“) siduvaks juriidiliseks dokumendiks, millega on sätestatud ostja ja müüja õigused ja kohustused, kaupade ostmise, nende eest tasumise ning kaupade tarnimise ja tagastamise tingimused, poolte vastutus ja muud e-poes modelsshop.eu kaupade ostu ja müügiga seotud tingimused.
1.2. Müüjal on õigus eeskirju igal ajal muuta või kohandada. Registreeritud ostjaid teavitatakse kõigist eeskirjaparandustest ja –kohandustest kohe registreeritud e-posti  aadressi kaudu. Kõik eeskirjades tehtavad muudatused kehtivad peale eeskirjade muutmist tehtud tellimustele.  
1.3. Meie e-poest ostmise õigus on teovõimelistel füüsilistel isikutel, neljateist- kuni kaheksateistaastastel alaealistel ainult vanema või hooldaja nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad käsutavad oma sissetulekut iseseisvalt, juriidilistel isikutel.

2. Ostu-müügilepingu kehtivus

2.1. Ostja ja müüja vaheline leping loetakse allkirjastatuks hetkest, kui ostja on kaubad välja valinud, ostukorvi koostanud ja klõpsab lingile „Kinnita tellimus“.
2.2. Modelsshop.eu ei ole kohustatud ostjat täiendavalt teavitama, et ta annab oma nõusoleku lepingu sõlmimiseks. Tellimus loetakse modelsshop.eu poolt kinnitatuks hetkest, mil ta lepingut täitma hakkab.
2.3. Kõik ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingud registreeritakse ja salvestatakse e-poe modelsshop.eu internetipõhises andmebaasis.

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poes modelsshop.eu käesolevate eeskirjadega ja e-poes kehtestatud korras.
3.2. Ostjal on õigus e-poega modelsshop.eu sõlmitud kaupade ostu-müügilepingust taganeda, saates müüjale kirjaliku teate (e-kirja, milles on toodud tellimuse number) või tagastada käesolevate eeskirjadega sätestatud aja jooksul osa lepingu alusel ostetud kaupadest.
3.3. Ostja võib sätestatud kaupade tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui kaup ja selle pakend ei ole kahjustatud ning kauba välimust ei ole sisuliselt muudetud, samuti ei tohi olla kaupa kasutatud.

4. Ostja kohustused

4.1. Ostja võtab kaubad käesoleva dokumendiga sätestatud korras vastu ja tasub nende eest kokkulepitud summa.
4.2. Ostja registreerimislehel esitatud andmete muutumise korral peab ostja andmeid viivitamatult uuendama.
4.3. Ostja ei tohi oma e-poe paroole avaldada kolmandatele isikutele. E-poe paroolide kaotamise korral peab ostja müüjat sellest viivitamatult teavitama e-mailile support@modelsshop.eu  
4.4. Ostja peab e-poe modelsshop.eu kasutamisel järgima käesolevaid eeskirju ja käituma Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.
4.5. Juhul, kui ostja keeldub kaupade kohale toimetamisel nende vastuvõtmisest olulise põhjuseta, peab ta tasuma kaupade tarne eest.

5. Müüja õigused

5.1. Juhul, kui ostja püüab kahjustada e-poe toimimise stabiilsust ja turvalisust või ostja kohustuste täitmata jätmise korral on müüjal õigus ostja e-poe kasutamise õigust viivitamatult ja etteteatamata piirata või see katkestada või, erakorralistel juhtudel, annulleerida ostja registreering.
5.2. Müüjal on oluliste asjaolude esinemise korral õigus e-poe toimimine ajutiselt või jäädavalt lõpetada ostjat eelnevalt teavitamata.
5.3. Müüjal on õigus tellimus sellest ette teatamata annulleerida, kui ostja ei ole kaupade eest tasunud 5 (viie) tööpäeva jooksul.
5.4. Modelsshop.eu on kõigil juhtudel õigus mitte sõlmida konkreetse tellimuse esitanud ostjaga ostu-müügilepingut, kaasa arvatud, aga mitte ainult juhul, kui ostja on viimase 9 kuu jooksul vähemalt 2 korral keeldunud ostu-müügilepingust ja kaubad tagastanud.
5.5. Modelsshop.eu on õigus sõlmitud ostu-müügilepingust loobuda, kui lepingus nimetatud kaupu ei ole laos või kui lepingu sõlmis isik, kellel ei ole selleks käesolevate eeskirjade kohaselt õigust.

6. Müüja kohustused

6.1. Müüja on kohustatud võimaldama ostjal kasutada käesolevate eeskirjadega ja e-poes toodud tingimustel e-poe modelsshop.eu pakutavaid teenuseid.
6.2. Müüja tarnib ostja tellitud kaubad esitatud tarneaadressile käesolevas dokumendis toodud tingimustel.
6.3. Juhul, kui müüjal ei ole oluliste põhjuste tõttu võimalik tellitud kaupu ostjale tarnida, peab müüja ostjale pakkuma analoogseid või võimalikult sarnaseid kaupu. Kui ostja keeldub analoogsete või sarnaste kaupade vastuvõtmisest, peab müüja ettemaksu korral tagastama ostja tasutud summa ostjale 7 (seitsme) tööpäeva jooksul.
6.4. Müüja peab lugu ostja õigusest tema e-poe registreerimislehel esitatud isikuandmete privaatsusele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadustega sätestatud juhtudel.

7. Hinnad, tasumise kord ja tingimused

7.1. E-poes ja lõpetatud tellimusel toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Modelsshop.eu on õigus muuta neid hindu maksude muutumise tõttu või juhul, kui tootja/tarnija muudab hindu.
7.2. Ostja tasub ühel järgmistest viisidest.
7.2.1. Pangaülekanne – ettemakse, mille puhul ostja trükib välja tellimuse ning läheb lähimasse panka või kasutab modelsshop.eu arveldusarvele ülekande tegemiseks internetipanka.
7.2.2. Krediitkaardi kaudu tasumine – ettemakse, kasutades modelsshop.eu lehel asuvat krediitkaardi makselinki
7.3. Punktis 7.2.2 nimetatud viisil tasumise korral peab ostja sooritama makse viivitamatult. Nimetatud juhul valmistatakse kaubad tarneks ette ja hakatakse tarneaega arvestama hetkest, kui makse on laekunud müüja arvele.

8. Kaupade tarnimine

8.1. Kaubad tarnib müüja või tema volitatud esindaja.
8.2. Müüja tarnib kaubad ostjale kaupade kirjeldustes toodud tingimuste kohaselt. Nimetatud tingimused ei kehti juhul, kui müüja laos ei ole soovitud kaupu ning ostjat on teavitatud kaupade puudumisest. Samuti peab ostja hilinenud tarnega nõustuma erakorralistel puhkudel vääramatu jõu tingimuste esinemise korral.
8.3. Ostja peab kaupade tellimisel esitama täpse tarneaadressi.
8.4. Ostja peab kaubad vastu võtma isiklikult. Juhul, kui ostjal ei ole võimalik kaupu ise vastu võtta ning kaubad tarnitakse ostja antud tarneaadressile, ja muud ostja antud infot arvesse võttes, ei ole ostjal õigust esitada kaebusi kaupade valele adressaadile tarnimise osas .
8.5. Kaupade tarnimisel vaatab ostja saadetise üle koos müüja või tema volitatud esindajaga. Kui ostja allkirjastab arve (lastikirja) või mõne muu paki üleandmist ja vastuvõtmist kinnitava dokumendi, loetakse pakk nõuetekohases seisundis üleantuks.
8.6. Kaupade tarne tasu ja täpne kaupade tarnega seotud info on toodud e-poes, vahelehel „Tarnetingimused“.
8.7. Juhul, kui ostja loobub ostu-müügilepingust käesolevate eeskirjade kohaselt, peab ta tasuma kõik kaupade müüjale tagastamisega seotud otsesed kulud. Seesuguste kulude summa arvatakse maha ostjale kaupade eest tagastatavast summast.
8.8. Juhul, kui tellitud kaupu ei ole võimalik tarnida ühe saadetisega, on modelsshop.eu õigus kaubad tarnida mitme saadetisega.
8.9. Kui kaubad jäävad ostjale tarnimata või tarnitakse hilinemisega ostja süül või ostja kontrolli all olevate asjaolude tõttu, ei vastuta müüja ühelgi juhul kaupade tarnetingimuste rikkumise eest.

9. Kaupade garantii ja säilivusaeg

9.1. Kõigile kaupadele kehtivad tootja määratud garantiitingimused. Tootja süül garantiiaajal riknenud kaubad parandatakse tasuta. Müüja ei paku garantiiteenuseid, vaid suunab ostja garantiiteeninduskeskusesse.
9.2. Kõigi modelsshop.eu müüdavate esemete omadused on toodud kõigi kaupadega kaasas olevates kirjeldustes.
9.3. Müüja ei vastuta erinevuste eest e-poes nähtava kauba värvuse, kuju või muude parameetrite ja tegeliku värvuse, kuju või suuruse vahel, mis on tingitud ostja kasutatud kuvari omadustest.
9.4. Juhul, kui müüja ei anna teatud esemetele garantiid, kehtivad ostjale Eesti Vabariigi seadustega sätestatud õigused.
9.5. Lähtuvalt seadustest on kliendil õigus esitada pretensioon 2 aasta jooksul peale kauba soetamist. Esimese 6 kuu jooksul katab garantiikorras tekkinud probleemide väljaselgitamise ning parandamisega kulud müüja. Peale 6 kuu perioodi lõppemist tasub kõik kulud klient.

10. Kaupade tagastamine ja vahetamine

10.1. Kaupade tagastamine ja vahetamine toimub tarbijakaitseseaduse kohaselt.
10.2. Ostja võib kaupade tagastamise ja vahetamise õigust kasutada 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kaupade kätte saamisest, teavitades müüjat sellest käesolevate eeskirjade punktis 3.2. toodud korras.
10.3. Eseme peab tagastama puhtas originaalpakendis. Ostja ei tohi olla eset ja pakendit kahjustanud ja ese peab olema esialgse kaubandusliku välimusega (sildid ja kaitsekiled vigastamata jne) terviklikus müüja saadud komplektis, varustatud müüki tõestavate dokumentide ja garantiitšekiga (kui need on olemas).
10.4. Ostja võib kaubad tagastada aadressileHobby Models asukoht Laki tn 16, Tallinn, 10621 Eesti. Juhul, kui kaubad tagastatakse punktis 3.2. toodud õiguse alusel, peab ostja tasuma nende tagastamise eest. Vale ja/või ebakvaliteetse eseme tagastamisel võtab müüja kauba vastu ja asendab selle analoogse nõuetele vastava kaubaga. Juhul, kui müüjal ei ole analoogset asenduskaupa, peab müüja maksma ostjale tagasi kaupade eest tasutud hinna .
10.5. Juhul, kui ostja ei järgi käesolevas punktis sätestatud kaupade tagastamise korda, on müüjal õigus keelduda ostja tagastatavate kaupade vastuvõtmisest.

10.6. Kaupade eest, mida laos tegelikult ei ole, pakutakse klientidele vahetusvõimalust või raha tagastamist kuni 7 tööpäeva jooksul.

11. Vastutus

11.1. Ostja vastutab täielikult registreerimislehel esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja esitab registreerimisvormil valeandmeid või ebatäpseid andmeid, ei vastuta müüja sellega kaasnevate tagajärgede eest.
11.2. Ostja vastutab oma tegevuse eest e-poe kasutamisel.
11.3. Ostja vastutab oma e-poe paroolide kolmandatele isikutele avaldamise eest. Kui kolmandad isikud kasutavad modelsshop.eu teenuseid ostja e-poe paroolide kaudu, loeb müüja seesugused kolmandad isikud ostjaks.
11.4. Müüja on vastutusest vabastatud juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et ostja ei ole lugenud käesolevaid eeskirju vaatamata müüja soovitustele ja ostja kohustusele, ehkki tal on olnud selleks võimalus.
11.5. Juhul, kui e-poes on toodud linke teiste ettevõtete, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, ei ole müüja vastutav nendel esitatava info ning nende tegevuse eest. Müüjal ei ole nimetatud veebilehtede üle kontrolli ning ta ei ole seesuguste ettevõtete ja isikute esindaja.
11.6. Kahjude tekkimise korral peab kahju tekkimises süüdi olev pool hüvitama otsesed teisele poolele tekitatud kahjud.

12. Teabevahetus

12.1. Müüja saadab kõik teated ostja registreerimisvormil toodud e-postiaadressile.
12.2. Ostja saadab kõik teated ja e-poele suunatud küsimused vahelehel „Kontaktid“ toodud teabevahetuskanalite kaudu.

13. Lõppsätted

13.1. Käesolevate eeskirjade alusel tekkivaid suhteid reguleeritakse Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.
13.2. Kõik ja mistahes käesolevate eeskirjade täitmisega seoses tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.